Mucoromycota
Group Name:
Mucoromycota
## Name Assembly Length # Genes Published
1 Absidia padenii NRRL 2977 v1.0 34,328,230 13,495
2 Absidia repens NRRL 1336 v1.0 47,422,896 14,919 Mondo SJ et al., 2017
3 Backusella circina FSU 941 v1.0 48,648,288 17,039
4 Benjaminiella poitrasii RSA 903 v1.0 32,504,669 11,659
5 Blakeslea trispora F921 v1.0 33,516,133 11,119
6 Blakeslea trispora F986 v1.0 32,322,358 10,672
7 Blakeslea trispora NRRL 2456 v1.0 37,513,922 11,687
8 Choanephora cucurbitarum NRRL2744 (50) v1.0 35,108,735 11,534
9 Circinella umbellata NRRL1351 v1.0 51,270,100 14,693
10 Cokeromyces recurvatus NRRL 2243 v1.0 28,120,762 10,916
11 Cunninghamella echinulata NRRL 1382 v1.0 29,002,410 10,443
12 Dichotomocladium elegans RSA 919- v1.0 39,778,020 12,396
13 Dissophora ornata CBS 347.77 v1.0 38,942,631 12,584
14 Fennellomyces sp. T-0311 v1.0 45,897,337 14,128
15 Gigaspora rosea v1.0 567,950,182 31,291
16 Gilbertella persicaria var. persicaria CBS 190.32-T v1.0 25,732,466 10,992
17 Gongronella butleri v1.0 33,012,461 11,004
18 Halteromyces radiatus CBS 162.75 v1.0 26,215,609 10,175
19 Helicostylum pulchrum RSA 2064 v1.0 32,727,348 12,794
20 Hesseltinella vesiculosa NRRL3301 v2.0 27,224,236 11,141 Mondo SJ et al., 2017
21 Lichtheimia corymbifera JMRC:FSU:9682 33,525,905 13,404 Schwartze VU et al., 2014
22 Lichtheimia hyalospora v1.0 33,282,407 12,062
23 Lobosporangium transversale NRRL 3116 v1.0 42,768,949 11,822 Mondo SJ et al., 2017
24 Mortierella elongata AG-77 v2.0 49,863,165 14,969 Uehling J et al., 2017
25 Mortierella elongata MPI-CAGE-AA-0104 v1.0 50,910,406 14,234
26 Mortierella multidivaricata RSA 2152 T v1.0 37,665,308 12,248
27 Mortierella verticillata NRRL 6337 41,854,149 12,569
28 Mucor circinelloides CBS277.49 v2.0 36,587,022 11,719 Corrochano LM et al., 2016
29 Mucor cordense RSA 1222 v1.0 40,953,002 16,794
30 Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 54,487,678 14,998
31 Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 29,202,882 10,917
32 Parasitella parasitica v1.0 32,767,132 12,306
33 Phascolomyces articulosus v1.0 47,605,836 14,495
34 Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 53,939,167 16,528 Corrochano LM et al., 2016
35 Phycomyces nitens S607 v1.0 35,560,626 11,669
36 Phycomyces nitens S608 v1.0 37,678,874 11,985
37 Phycomyces nitens S609 v1.0 36,991,456 11,877
38 Pilaira anomala RSA1997 v1.0 34,898,111 12,817
39 Pilobolus umbonatus NRRL 6349 v1.0 34,772,712 10,983
40 Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0 30,409,402 10,905
41 Rhizophagus cerebriforme DAOM 227022 v1.0 136,890,557 21,549
42 Rhizophagus diaphanus v1.0 125,876,003 23,252
43 Rhizophagus irregularis A1 v1.0 125,868,962 26,659 Chen ECH et al., 2018
44 Rhizophagus irregularis A4 v1.0 138,301,208 25,760 Chen ECH et al., 2018
45 Rhizophagus irregularis A5 v1.0 131,461,109 26,585 Chen ECH et al., 2018
46 Rhizophagus irregularis B3 v1.0 124,893,935 25,164 Chen ECH et al., 2018
47 Rhizophagus irregularis C2 v1.0 122,966,682 26,756 Chen ECH et al., 2018
48 Rhizophagus irregularis DAOM 181602 v1.0 91,083,792 30,282 Tisserant E et al., 2013
49 Rhizophagus irregularis DAOM 197198 v2.0 136,807,476 26,183 Chen ECH et al., 2018
50 Rhizopus delemar 99-880 from Broad 46,087,117 17,467 Ma LJ et al., 2009
51 Rhizopus microsporus ATCC11559 v1.0 24,077,254 11,355 Lastovetsky OA et al., 2016
52 Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 45,739,792 17,676 Wang D et al., 2013
53 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 25,972,395 10,905 Mondo SJ et al., 2017
54 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 24,950,816 11,502 Lastovetsky OA et al., 2016
55 Saksenaea vasiformis B4078 42,502,389 9,387 Chibucos MC et al., 2016
56 Spinellus fusiger NRRL 22323 v1.0 38,198,483 10,164
57 Sporodiniella umbellata MES 1446 v1.0 26,235,891 10,781
58 Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 30,745,403 11,124 Mondo SJ et al., 2017
59 Thamnidium elegans v1.0 34,252,226 13,104
60 Umbelopsis isabellina AD026 v1.0 21,826,060 9,193
61 Umbelopsis ramanniana AG # v1.0 23,077,072 9,931
62 Umbelopsis sp. nov. AD052 v1.0 22,504,321 9,369
63 Zychaea mexicana RSA 1403 v1.0 50,638,590 14,004