Mucoromycotina
Group Name:
Mucoromycotina
## Name Assembly Length # Genes Published
1 Absidia padenii NRRL 2977 v1.0 34,328,230 13,495
2 Absidia repens NRRL 1336 v1.0 47,422,896 14,919 Mondo SJ et al., 2017
3 Backusella circina FSU 941 v1.0 48,648,288 17,039
4 Blakeslea trispora NRRL 2456 v1.0 37,513,922 11,687
5 Circinella umbellata NRRL1351 v1.0 51,270,100 14,693
6 Cokeromyces recurvatus NRRL 2243 v1.0 28,120,762 10,916
7 Cunninghamella echinulata NRRL 1382 v1.0 29,002,410 10,443
8 Fennellomyces sp. T-0311 v1.0 45,897,337 14,128
9 Gilbertella persicaria var. persicaria CBS 190.32-T v1.0 25,732,466 10,992
10 Gongronella butleri v1.0 33,012,461 11,004
11 Hesseltinella vesiculosa NRRL3301 v2.0 27,224,236 11,141 Mondo SJ et al., 2017
12 Lichtheimia corymbifera JMRC:FSU:9682 33,525,905 13,404 Schwartze VU et al., 2014
13 Lichtheimia hyalospora v1.0 33,282,407 12,062
14 Mucor circinelloides CBS277.49 v2.0 36,587,022 11,719 Corrochano LM et al., 2016
15 Mucor cordense RSA 1222 v1.0 40,953,002 16,794
16 Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 54,487,678 14,998
17 Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 29,202,882 10,917
18 Parasitella parasitica v1.0 32,767,132 12,306
19 Phascolomyces articulosus v1.0 47,605,836 14,495
20 Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 53,939,167 16,528 Corrochano LM et al., 2016
21 Pilaira anomala RSA1997 v1.0 34,898,111 12,817
22 Pilobolus umbonatus NRRL 6349 v1.0 34,772,712 10,983
23 Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0 30,409,402 10,905
24 Rhizopus microsporus ATCC11559 v1.0 24,077,254 11,355 Lastovetsky OA et al., 2016
25 Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 45,739,792 17,676 Wang D et al., 2013
26 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 25,972,395 10,905
27 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 24,950,816 11,502 Lastovetsky OA et al., 2016
28 Rhizopus oryzae 99-880 from Broad 46,087,117 17,467 Ma LJ et al., 2009
29 Spinellus fusiger NRRL 22323 v1.0 38,198,483 10,164
30 Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 30,745,403 11,124 Mondo SJ et al., 2017
31 Thamnidium elegans v1.0 34,252,226 13,104
32 Umbelopsis ramanniana AG # v1.0 23,077,072 9,931
33 Umbelopsis sp. nov. AD052 v1.0 22,504,321 9,369
34 Zychaea mexicana RSA 1403 v1.0 50,638,590 14,004