Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0
Please help us to improve the JGI Genome Portal. Your feedback is very important to us.
Click here to take the Annual JGI Genome Portal Survey.
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Absidia repens NRRL 1336 v1.0 0 0 1 1 1 1 0 4
Backusella circina FSU 941 v1.0 0 0 1 5 2 1 0 9
Blakeslea trispora NRRL 2456 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Hesseltinella vesiculosa NRRL3301 v2.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Lichtheimia corymbifera JMRC:FSU:9682 0 0 0 5 1 1 0 7
Lichtheimia hyalospora v1.0 0 0 0 6 1 1 0 8
Mucor circinelloides CBS277.49 v2.0 0 0 1 4 2 1 0 8
Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 0 0 2 3 1 1 0 7
Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 0 0 1 1 2 1 0 5
Parasitella parasitica v1.0 0 0 1 2 2 1 0 6
Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0 0 0 0 3 1 1 0 5
Rhizopus delemar 99-880 from Broad 0 0 1 6 1 1 0 9
Rhizopus microsporus ATCC11559 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 0 0 2 6 1 2 0 11
Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 0 0 0 7 1 1 0 9
Thamnidium elegans v1.0 0 0 1 4 1 1 0 7
Umbelopsis ramanniana AG # v1.0 0 0 1 4 0 1 0 6
Total 0 0 18 73 23 21 0 135