Circinella umbellata NRRL1351 v1.0
Please help us to improve the JGI Genome Portal. Your feedback is very important to us.
Click here to take the Annual JGI Genome Portal Survey.
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Absidia padenii NRRL 2977 v1.0 0 0 1 1 1 1 0 4
Absidia repens NRRL 1336 v1.0 0 0 1 1 1 1 0 4
Backusella circina FSU 941 v1.0 0 0 1 5 2 1 0 9
Blakeslea trispora NRRL 2456 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Circinella umbellata NRRL1351 v1.0 0 0 0 4 1 1 0 6
Fennellomyces sp. T-0311 v1.0 0 0 0 5 1 1 0 7
Gongronella butleri v1.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Lichtheimia corymbifera JMRC:FSU:9682 0 0 0 5 1 1 0 7
Lichtheimia hyalospora v1.0 0 0 0 6 1 1 0 8
Mucor circinelloides CBS277.49 v2.0 0 0 1 4 2 1 0 8
Mucor cordense RSA 1222 v1.0 0 0 1 7 2 1 0 11
Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 0 0 2 3 1 1 0 7
Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 0 0 1 1 2 1 0 5
Parasitella parasitica v1.0 0 0 1 2 2 1 0 6
Phascolomyces articulosus v1.0 0 0 0 7 1 1 0 9
Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Rhizopus delemar 99-880 from Broad 0 0 1 6 1 1 0 9
Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 0 0 2 6 1 2 0 11
Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 0 0 0 7 1 1 0 9
Thamnidium elegans v1.0 0 0 1 4 1 1 0 7
Zychaea mexicana RSA 1403 v1.0 0 0 0 3 1 1 0 5
Total 0 0 17 87 27 23 0 154