Mucoromycotina
Group Name:
Mucoromycotina
Portal name:
Mucoromycotina
## Name Assembly Length # Genes Published
1 Absidia padenii NRRL 2977 v1.0 34,328,230 13,495
2 Absidia repens NRRL 1336 v1.0 47,422,896 14,919 Mondo SJ et al., 2017
3 Backusella circina FSU 941 v1.0 48,648,288 17,039
4 Blakeslea trispora NRRL 2456 v1.0 37,513,922 11,687
5 Circinella umbellata NRRL1351 v1.0 51,270,100 14,693
6 Cokeromyces recurvatus NRRL 2243 v1.0 28,120,762 10,916
7 Cunninghamella echinulata NRRL 1382 v1.0 29,002,410 10,443
8 Dichotomocladium elegans RSA 919- v1.0 39,778,020 12,396
9 Fennellomyces sp. T-0311 v1.0 45,897,337 14,128
10 Gilbertella persicaria var. persicaria CBS 190.32-T v1.0 25,732,466 10,992
11 Gongronella butleri v1.0 33,012,461 11,004
12 Hesseltinella vesiculosa NRRL3301 v2.0 27,224,236 11,141 Mondo SJ et al., 2017
13 Lichtheimia corymbifera JMRC:FSU:9682 33,525,905 13,404 Schwartze VU et al., 2014
14 Lichtheimia hyalospora v1.0 33,282,407 12,062
15 Mucor circinelloides CBS277.49 v2.0 36,587,022 11,719 Corrochano LM et al., 2016
16 Mucor cordense RSA 1222 v1.0 40,953,002 16,794
17 Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 54,487,678 14,998
18 Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 29,202,882 10,917
19 Parasitella parasitica v1.0 32,767,132 12,306
20 Phascolomyces articulosus v1.0 47,605,836 14,495
21 Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 53,939,167 16,528 Corrochano LM et al., 2016
22 Phycomyces nitens S607 v1.0 35,560,626 11,669
23 Phycomyces nitens S608 v1.0 37,678,874 11,985
24 Phycomyces nitens S609 v1.0 36,991,456 11,877
25 Pilaira anomala RSA1997 v1.0 34,898,111 12,817
26 Pilobolus umbonatus NRRL 6349 v1.0 34,772,712 10,983
27 Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0 30,409,402 10,905
28 Rhizopus delemar 99-880 from Broad 46,087,117 17,467 Ma LJ et al., 2009
29 Rhizopus microsporus ATCC11559 v1.0 24,077,254 11,355 Lastovetsky OA et al., 2016
30 Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 45,739,792 17,676 Wang D et al., 2013
31 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 25,972,395 10,905
32 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 24,950,816 11,502 Lastovetsky OA et al., 2016
33 Saksenaea vasiformis B4078 42,502,389 9,387 Chibucos MC et al., 2016
34 Spinellus fusiger NRRL 22323 v1.0 38,198,483 10,164
35 Sporodiniella umbellata MES 1446 v1.0 26,235,891 10,781
36 Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 30,745,403 11,124 Mondo SJ et al., 2017
37 Thamnidium elegans v1.0 34,252,226 13,104
38 Umbelopsis ramanniana AG # v1.0 23,077,072 9,931
39 Umbelopsis sp. nov. AD052 v1.0 22,504,321 9,369
40 Zychaea mexicana RSA 1403 v1.0 50,638,590 14,004