Info • Mucoromycotina
Group Name:
Mucoromycotina
## Name Assembly Length # Genes Published
1 Absidia padenii NRRL 2977 v1.0 34,328,230 13,495
2 Absidia repens NRRL 1336 v1.0 47,422,896 14,919 Mondo SJ et al., 2017
3 Amylomyces rouxii NRRL 5866 v1.0 45,703,929 14,619
4 Backusella circina FSU 941 v1.0 48,648,288 17,039
5 Benjaminiella poitrasii RSA 903 v1.0 32,504,669 11,659
6 Blakeslea trispora F921 v1.0 33,516,133 11,119
7 Blakeslea trispora F986 v1.0 32,322,358 10,672
8 Blakeslea trispora NRRL 2456 v1.0 37,513,922 11,687
9 Choanephora cucurbitarum NRRL2744 (50) v1.0 35,108,735 11,534
10 Circinella umbellata NRRL1351 v1.0 51,270,100 14,693
11 Cokeromyces recurvatus NRRL 2243 v1.0 28,120,762 10,916
12 Cunninghamella echinulata NRRL 1382 v1.0 29,002,410 10,443
13 Dichotomocladium elegans RSA 919- v1.0 39,778,020 12,396
14 Endogone sp FLAS 59071 95,552,741 9,569 Chang Y et al., 2019
15 Fennellomyces sp. T-0311 v1.0 45,897,337 14,128
16 Gilbertella persicaria var. persicaria CBS 190.32-T v1.0 25,732,466 10,992
17 Gongronella butleri v1.0 33,012,461 11,004
18 Halteromyces radiatus CBS 162.75 v1.0 26,215,609 10,175
19 Helicostylum pulchrum RSA 2064 v1.0 32,727,348 12,794
20 Hesseltinella vesiculosa NRRL3301 v2.0 27,224,236 11,141 Mondo SJ et al., 2017
21 Jimgerdemannia flammicorona AD002 231,316,372 13,838 Chang Y et al., 2019
22 Jimgerdemannia flammicorona GMNB39 239,574,967 13,653 Chang Y et al., 2019
23 Jimgerdemannia lactiflua OSC166217 179,670,541 12,651 Chang Y et al., 2019
24 Lichtheimia corymbifera JMRC:FSU:9682 33,525,905 13,404 Schwartze VU et al., 2014
25 Lichtheimia hyalospora v1.0 33,282,407 12,062
26 Mucor circinelloides CBS277.49 v2.0 36,587,022 11,719 Corrochano LM et al., 2016
27 Mucor circinelloides MU402 v1.0 36,817,399 11,843
28 Mucor cordense RSA 1222 v1.0 40,953,002 16,794
29 Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 54,487,678 14,998
30 Mucor mucedo NRRL 3635 v1.0 46,091,836 14,052
31 Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 29,202,882 10,917
32 Parasitella parasitica v1.0 32,767,132 12,306
33 Phascolomyces articulosus v1.0 47,605,836 14,495
34 Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 53,939,167 16,528 Corrochano LM et al., 2016
35 Phycomyces blakesleeanus UBC1 v1.0 41,020,740 11,981
36 Phycomyces nitens S607 v1.0 35,560,626 11,669
37 Phycomyces nitens S608 v1.0 37,678,874 11,985
38 Phycomyces nitens S609 v1.0 36,991,456 11,877
39 Pilaira anomala RSA1997 v1.0 34,898,111 12,817
40 Pilobolus umbonatus NRRL 6349 v1.0 34,772,712 10,983
41 Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0 30,409,402 10,905
42 Rhizopus delemar 99-880 from Broad 46,087,117 17,467 Ma LJ et al., 2009
43 Rhizopus microsporus ATCC11559 v1.0 24,077,254 11,355 Lastovetsky OA et al., 2016
44 Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 45,739,792 17,676 Wang D et al., 2013
45 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 25,972,395 10,905 Mondo SJ et al., 2017
46 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 24,950,816 11,502 Lastovetsky OA et al., 2016
47 Saksenaea vasiformis B4078 42,502,389 9,387 Chibucos MC et al., 2016
48 Spinellus fusiger NRRL 22323 v1.0 38,198,483 10,164
49 Sporodiniella umbellata MES 1446 v1.0 26,235,891 10,781
50 Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 30,745,403 11,124 Mondo SJ et al., 2017
51 Thamnidium elegans v1.0 34,252,226 13,104
52 Umbelopsis isabellina AD026 v1.0 21,826,060 9,193
53 Umbelopsis ramanniana AG # v1.0 23,077,072 9,931
54 Umbelopsis sp. nov. AD052 v1.0 22,504,321 9,369
55 Zychaea mexicana RSA 1403 v1.0 50,638,590 14,004